Integrált Jogvédelmi Szolgálat 2024. évben megjelent legújabb kiadványai

 

Amennyiben Kórházunkban az egészségügyi ellátással vagy a betegjogok érvényesülésével kapcsolatban panasza van úgy a betegjogi képviselőhöz is fordulhat.

 

Kórházunk betegjogi képviselője:

Dr. Borbély Emőke

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
+36 20 4899 554

9024 Győr, Vasvári Pál út 2-4.

 

A betegjogi képviselő betegjogi feladatai ellátásával összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül.

 

A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni.

Panaszokkal kapcsolatos írásbeli bejelentést tehet:

email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

levelezési cím:

Selye János Kórház 
Titkárság 
2921 Komárom, Széchenyi utca 2.

Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban tájékoztatni.

A panasz kivizsgálása Kórházunk Panaszkezelési szabályzata szerint történik.

 

Szociális szervező asszisztens:

Martonné Iván Ildikó

34/342-840 /263 mellék

 

Munkakör: A krónikus belgyógyászati és ápolási osztályon fekvő betegek felvételével kapcsolatos szerződések megkötése, és további elhelyezése (szociális otthon, idős otthon, átmeneti megoldások)

A havi ápolási díjak be- és visszafizetésének nyomon követése

A fekvő betegek hozzátartozóival kapcsolattartás, ill. hozzátartozó nélküli betegek esetében egyszeri segély igénylése az illetékes önkormányzattól, további elhelyezésük megoldása.

 


BETEGJOGOK:

Tájékoztatjuk önt, hogy az intézetünkben történő tartózkodása időtartamára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket az egészségügyről szóló 1997 évi CLIV. törvény részletesen szabályozza. Intézményünkben a törvény által biztosított jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint gyakorolhatja:


1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog

Valamennyi szolgáltatásunkat igénybevevő beteget megilleti az állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető, megkülönböztetés mentes ellátás. Valamennyi szolgáltatásunkat igénybevevő betegnek joga van fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez, illetve az ellátását végző orvos megválasztásához. Kórházunkban nem elvégezhető ellátás esetén a beteget tájékoztatjuk, hogy az adott ellátás mely szolgáltatóknál biztosítható, szükség esetén a továbbutalásról, áthelyezésről, helybiztosításról gondoskodunk.


2. Az emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben tartjuk. Csak a kezelőorvos által a gyógykezeléshez szükségesnek tartott beavatkozásokat végezzük el, melyhez együttműködését kérjük. A betegek személyi szabadságát kizárólag sürgős szükség esetén, a beteg vagy mások élete, testi épsége, egészsége védelmében korlátozzuk. A korlátozást – a jogszabályi előírások betartása mellett – a legrövidebb ideig tartjuk fenn.

A betegellátás során bizonyos vizsgálatoknál, beavatkozásoknál elengedhetetlen a ruházat eltávolítása, de ez esetben csak a vizsgálatban, beavatkozásban résztvevő egészségügyi ellátó személyzet van jelen és a lehetőségekhez mérten biztosítjuk az elkülönítést.


3. A kapcsolattartás joga

A kórházi tartózkodás alatt a kapcsolattartás jogát a beteg a betegtársai jogainak tiszteletben tartásával, a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja.

A betegek a hozzátartozóikkal a kapcsolatot az ajánlott látogatási időn túl nyilvános telefonon tarthatják. Az egyes betegszobákban felszerelt telefonokat – bejövő hívás – a betegtársak nyugalmának és az osztály működésének zavartalansága mellett lehet használni.

Abban az esetben, ha a gyógykezelése tényét, vagy a gyógykezeléssel kapcsolatos egyéb információt nem kívánja feltárni hozzátartozói előtt, erről felvételkor, majd azt követően is írásban nyilatkozhat, mely nyilatkozat módosítására az ellátás alatt lehetősége van.


4. Az intézmény elhagyásának joga

Ha a beteg orvosi javaslat ellenére a kórházat el kívánja hagyni a gyógykezelés befejezése előtt, ezt a szándékát a kezelőorvosával közölnie szükséges.

Bizonyos jogszabályban rögzített esetekben az intézmény önkéntes elhagyásának jogát a gyógyintézet korlátozhatja.


5. A tájékoztatáshoz való jog

Kórházunkban betegfelvételkor a betegek tájékoztatást kapnak az általános beleegyezés területéről, egyénre szabott formában teljes körű tájékoztatást a beteg kezelőorvosa adja. A jogszabályi előírások figyelembevételével a tájékoztatás szóban és írásban történik oly formában, hogy lehetőséget biztosítson a döntésre jogosult személy teljes körű informáltságára, kérdések feltevésére.

Betegeink a tájékoztatási jogról való lemondással írásban élhetnek, illetve kijelölhetnek olyan személyt, aki helyettük gyakorolja ezt a jogot. Lehetősége van a betegnek felvételkor és az ellátás alatt rendelkezni arról, hogy a gyógykezelés tényéről senkit ne tájékoztasson a kórház, illetve meghatározott személyeket kizárni a tájékoztatásból.


6. Az önrendelkezéshez való jog, az ellátás visszautasításának joga

A Kórház támogatja a szolgáltatást igénybevevő személyek azon jogát, hogy a kivizsgálását és a kezelését érintő döntésben részt vegyen. Ehhez a gyógyító közösség tagjai – a hatáskörök betartása mellett – tájékoztatást adnak. Az önrendelkezési jog értelmében a cselekvőképes beteg maga dönt az egészségügyi beavatkozások elvégzésének hozzájárulásáról és az egészségügyi ellátás igénybevételéről, jogosult megnevezni azt a cselekvőképes személyt, aki helyette a beleegyezés/visszautasítás jogát gyakorolja (melyet az ellátás alatt módosíthat).

A testüregbe hatoló – invazív – beavatkozások elvégzése előtt a kezelőorvos, illetve szakápoló keresi fel a beteget és részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást ad a beavatkozásról, az elmaradás kockázatáról, az alternatív megoldásról, lehetőséget biztosítva a kérdések feltevésére, tájékozott beleegyezés megadására, kinyilvánítására.

A betegnek jogában áll a tervezett beavatkozásokat visszautasítani, ez esetben a gyógyulás kimenetelével kapcsolatosan az ellátó személyzetet a felelősség nem terheli. Súlyos, életveszélyes állapotok esetén a beleegyezés megkérését mellőzzük.

A beteget bizonyos esetben – meghatározott eseteket kivéve – megilleti az ellátás visszautasításának joga, mely közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelenség esetén két tanú együttes jelenlétében tett szóbeli nyilatkozattal érvényes, melyet a betegellátási folyamat alatt bármikor visszavonhat.

A betegek rendelkezhetnek esetlegesen bekövetkező elhalálozásuk esetére holttestüket érintő beavatkozásokról, melyben megtilthatják a szerv-szövet eltávolítását.


7. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a beteg rendelkezik. A beteg jogosult a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni, az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt – rá vonatkozó – egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni.


8. Az orvosi titoktartáshoz való jog

A betegellátási folyamat alatt az ellátásban résztvevő személyek a tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatokat – az orvosi titkot – bizalmasan kezelik.

A beteg jogosult meghatározni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.


9. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga

Ha a betegnek vagy hozzátartozójának a kórházi ellátással vagy betegjogai érvényesülésével kapcsolatosan panasza merül fel, azt szóban vagy írásban kell előterjeszteni az adott osztály/egység vezető főorvosának, vagy ügyelet esetén az ügyeletvezető orvosnak, valamint az ápolással kapcsolatos észrevételek esetén az osztályvezető ápolónak, aki köteles azt nyomban kivizsgálni és a panasz okának megszüntetésére intézkedést tenni. Ha a panasz azonnal nem rendezhető az adott egység keretén belül, akkor kórházvezetői szinten az orvos-igazgatót, ápolási igazgatót kereshetik fel, és írásban fordulhatnak a Titkárságon keresztül a kórház Etikai Bizottságához illetve az intézményvezetőhöz is. Ebben az esetben a Kórház Panaszkivizsgálási Szabályzatában rögzített panaszkivizsgálási eljárást kell lefolytatni. A beteget a vizsgálat eredményéről a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanapon belül írásban tájékoztatni kell.


10. Betegjogi képviselő igénybevételének joga

Panaszaikkal felkereshetik a Betegjogi Képviselőt, aki kórháztól független személy, és ellátja a betegek jogainak védelmét, segíti a jogok megismerését és érvényesítését. A Betegjogi Képviselő elérhetősége a gyógyító egységekben központi helyen található.


11. A beteg kötelezettségei

A beteg – az eredményes gyógyító tevékenység érdekében – jogszabály általi kötelezettsége az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni. Ennek keretében köteles részükre a szükséges tájékoztatást megadni a kórisme megállapításához a korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről valamint esetleges fertőző betegség tényéről, illetve az egészségügyi ellátást érintő korábban tett jognyilatkozatáról.

A beteg köteles a gyógykezelésével kapcsolatban az egészségügyi dolgozóktól kapott rendelkezéseket betartani, személyes adatait hitelt érdemlően igazolni, a vonatkozó jogszabályokat és a Kórház házirendjét betartani, a vonatkozó jogszabály és a kórházi térítési díj szabályzat által előírt térítési díjat megfizetni.

A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek valamint az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.