Adatvédelem-GDPR

SELYE JÁNOS KÓRHÁZ

Tájékoztató EESZT (pdf)

Adatkezelési tájékoztató
Az egészségügyi ellátást igénybe vevők részére
A SELYE JÁNOS KÓRHÁZ (továbbiakban Kórház) az érintettektől közvetlenül (ide értve különösen a betegellátásban megjelent személyeket) megszerzett személyes adatokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja.

A Kórház Főigazgatója (képviselője):
Dr. Mézesné Dr. Lőrinczi Enikő

Elérhetőségei:
Postai cím: 2921 Komárom Széchenyi u.2.
Telefon: 06-34-342-840
e-mail cím: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.


Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Lórodi László
Reé Consulting Nonprofit Kft.

Elérhetőségei:
Postai cím: 2921 Komárom Széchenyi u 2.
e-mail cím: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Bevezető
A Selye János Kórház (székhely: 2921 Komárom, Széchenyi u. 2., egyedi azonosítója: 110400,) - a továbbiakban: Kórház vagy adatkezelő - mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban, és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató korlátozásmentes megváltoztatására. Adatkezelő az esetleges változtatásokról kellő időben értesíti az érintetteket a hivatalos honlapján elérhető hirdetmény keretében. (www.komaromikorhaz.hu)

Amennyiben kérdése lenne  jelen Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban kérjük, írja meg hivatalos elérhetőségünk valamelyikén és illetékes kollégánk megválaszolja kérdését.

A Kórház, mint adatkezelő elkötelezett a jogszabályi kötelezettségek megtartása mellett a betegei, hozzátartozói, az intézménybe látogatók, munkavállalói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja betegei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, információtechnológiai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, annak bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban közölt fejezetekben ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

1. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTALMA

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön tájékoztatjuk az érintetteket. (www.komaromikorhaz.hu)

Felhívjuk a Kórház részére szolgáltatott adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alapelvei összhangban vannak a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról (infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679rendelete (2016. április ) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény-a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény
 • az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény
 • Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008 (II.29.) rendelet
 • 381/2016. (XII.2.) rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról
 • évi CLXXII. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
 • Alkotmánybíróság 15/1991 (IV.13.) határozata
 • A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény
 • évi XCV. törvény – Gyógyszertörvény

 

Beteg adatkezelések

A kezelt adatok köre:
Név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, cím, állampolgárság, anyanyelv, TAJ-szám, levelezési cím, hozzátartozó neve, telefonszám, egészségügyi dokumentáció adatai, képadatok-videó felvételek, egyéb adatok: e-mail cím, hozzátartozói adatok


Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének céljai

Betegellátás

 • az egészség megőrzésének, fenntartásának előmozdítására
 • az eredményes gyógykezelés elősegítésére
 • az érintett egészségi állapotának nyomon követésére
 • a közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé való intézkedések megtételére
 • betegjogok érvényesítésére

 

Ellátáson és ellátórendszeren kívüli célok

Egészségügyi körben

 • egészségügyi szakember-képzés
 • várólista
 • betegelőjegyzés
 • orvos-szakmai és  epidemiológiai  vizsgálat,  elemzés,  az  egészségügyi  ellátás  tervezése,  szervezése, költségek tervezése
 • tudományos kutatás
 • statisztikai vizsgálat során anonimizált módon (kivétel: évi XLVII. törvény 20.§ alapján)
 • hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás
 • az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása
 • a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az egészségi állapot alapján történik
 • az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása
 • az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógyszerelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében.
 • eredményesség alapú támogatásban részesülő gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eredményességének, támogatásának megállapítása, és ezen gyógyszerekkel kezelt kórképek finanszírozási eljárásrendjének alkotása

 

Hatósági eljárás körében

 • bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvényben meghatározott feladatok ellátására kapott felhatalmozás körében bűnmegelőzés
 • a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátására kapott felhatalmazás körében
 • közigazgatási hatósági eljárás
 • szabálysértési eljárás
 • ügyészségi eljárás
 • bírósági eljárás

 

Alkalmassági vizsgálatok és egyéb munkajogi esetekben

 • a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység munkaviszony, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretében történik
 • közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság megállapítása
 • a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésére való alkalmasság megállapítása
 • munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés
 • az egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás
 • a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések – ideértve a fokozott expozíciós eseteket is – kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele

 

Igazgatási jogkörben

 • betegút-szervezése
 • az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése, az egészségügyi szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése
 • az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenőrzése, mérése és értékelése

 

Az   Európai   Unión   belüli   határon   átnyúló   egészségügyi   ellátáshoz   kapcsolódó   jogok érvényesítése céljából

Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének joga lapja

 • az intézmény saját működésének és tevékenységének, minőségbiztosítási rendszerének fenntartása érdekében végzett adatkezelés az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: Rendelet) cikk (1) bek. f) pontja alapján jogos érdekre hivatkozással;
 • a kémiai biztonsággal (mérgezési esetek jelentése) kapcsolatos adatkezelés a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény szerinti adatkezelés, jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja, azzal, hogy a háztartásokban előforduló mérgezési esetek jelentése a Rendelet 6. cikk (1) bek. e) pontja alapján közérdeken alapul;
 • a gyógyszerek mellékhatásának bejelentése (2005. évi törvény a Rendelet 6. cikk (1) bek. e) pontja alapján közérdekű feladat ellátása
 • a határokon át terjedő járványok elleni védekezés (1991. évi törvény és az 1997. évi CLIV. törvény
 1. §), amennyiben  a  járványos  megbetegedés  harmadik  személyek  életét,  testi  épségét  fenyegeti (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja) közérdekű feladat végrehajtása (Rendelet 6. cikk (1) bek. e) pontja);
 • orvostudományi kutatási célú adatkezelés a Rendelet cikk (1) bek. a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulás. Jogszabály adott orvosi kutatást közérdekűnek minősíthet (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja) szerinti hivatkozással);
 • a személyes adatoknak az érintett gyógykezelése céljából történő kezelése (Rendelet cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás);
 • a társadalombiztosítási támogatások elszámolása, folyósítása és pénzügyi támogatások ellenőrzése (Rendelet cikk (1) bek. e) pontja);
 • alkalmassági vizsgálatok esetében jogszabály megkövetelheti a törvényben meghatározott személyes egészségügyi adatok kötelező átadását/továbbítását abban az esetben, ha az adatra az alkalmasság megállapítása, vagy harmadik személyek életfontosságú érdekében, testi épségük megóvása érdekében feltétlenül szükséges (Rendelet cikk(1) bek. c) pontja);
 • a Népegészségügyi Regiszterek és az Implantátum Regiszterek működéséhez kapcsolódó adatkezelés (Rendelet cikk (1) bek. e) pontja;
 • EESZT működéséhez kapcsolódó adatkezelések (Rendelet cikk (1) bek. e) pontja
 • törvényben meghatározott egészségügyi adatok kezelésére sor kerülhet a Rendelet cikk (1) bek. c) pontja szerint, ha arra bűncselekmények felderítése, üldözése, megelőzése és igazságszolgáltatási, továbbá nemzetbiztonsági vagy honvédelmi célokból feltétlenül szükség van.

 

Az adatok tervezett felhasználása és megőrzésének határideje

Kórházunkban az egészségügyi dokumentáció megőrzése, selejtezése az iratkezelési szabályzat előírásai szerint történik.

Az egészségügyi Jogszabályban meghatározottak szerint 10, 30, ill. 50 év a megőrzési idő.

 • az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény
 • az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény alapján.

Az egészségügyi dokumentációt és a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételekről készített leletet az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. Magát a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt, a készítéstől számított 10 évig kell megőrizni. A gyógyszertár a vényeket 3 évig őrzi meg. Ez alól kivételt a kábítószeres és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerre vonatkozó vények képezik, amelyeknek megőrzési határideje: 5 év.

A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében – amennyiben indokolt – az adatok továbbra is nyilvántarthatók.

 

Adattovábbítás:

Adatkör: név, születési név ,születési idő,-hely ,anyja neve, TAJ-szám, lakcím, egészségügyi adat

 

Az adattovábbítás jogalapja:

 • az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény
 • az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény

A Kórház külön nyilvántartásban kezeli azon partnereket, amelyek az adatok továbbításának, feldolgozásának vagy megismerésének körébe tartoznak, valamint azon munkatársak körét, akik az adatokat megismerik az adatkezelés jogalapjának megjelölésével.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Jogszabályi kötelezettség alapján valósul meg az adatszolgáltatás. Ennek elmaradása esetén az Adatkezelő (Kórház) mulasztásos törvénysértést valósít meg.

Az érintett részére történő kérelemre teljesítendő adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a GDPR alapján az érintett panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz, amely hatósági eljárás keretében megállapítja az Adatkezelő (Kórház) mulasztást és pénzbüntetést szab ki a jogsértő/mulasztó adatkezelő részére.

 

2. AZ ADATKEZELŐ EGYÉB BELSŐ ADATKEZELÉSEI

Honlap üzemeltetése

A www.komaromikorhaz.hu weblap meglátogatásakor a web szerver felhasználói adatokat nem rögzít.

A www.komaromikorhaz.hu honlap cookie kezelése

A Kórház, mint szolgáltató, a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a süti kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiben tárolt információk nem utalnak az Ön személyére.

Amennyiben Ön nem járul hozzá a sütik kezeléséhez, a honlap működőképessége nem biztosítható, ez esetben Ön nem tudja azt megtekinteni.

A sütikről bővebben olvashat: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti

Az adatkezelés célja: Magas szintű felhasználói élmény biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

Kezelt személyes adatok köre: Nincs ilyen.

Az adatkezelés időtartalma: 365 nap

A www.komaromikorhaz.hu honlap naplózása

A Kórház, mint szolgáltató törvényi kötelezettségéből kifolyólag a weboldal látogatását naplózza. Az Ön számítógépének külső IP címét tároljuk. A naplókat a honlaphoz kapcsolódó hibák vagy biztonsági események bekövetkezésekor vizsgáljuk át. A naplók alapján automatizált döntéshozatal nem történik.

A naplókat kizárólag hatósági, igazságügyi szerveknek adjuk át megkeresés esetén a szerv által igazolt törvényi kötelezettség alapján.

A gyűjtött információkból a Kórház nem tudja Önt beazonosítani.

A publikus IP címekről bővebben olvashat: https://hu.wikipedia.org/wiki/IP-c%C3%ADm

Az adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

Kezelt személyes adatok köre: IP cím

Az adatkezelés időtartama: 1 év

 

Az érintett jogai videókamerás képfelvétel esetén

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a videókamerás képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy hatóság megkeresésig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az öt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő   biztosítja   az   érintett    számára,    hogy    megtekinthesse    az   őt    (is)    tartalmazó    felvételt. Az érintett kérheti a róla készült felvételt törlését, a felvétellel kapcsolatod adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

3. KAPCSOLATFELVÉTEL

Az Adatkezelőnél elérhető kapcsolatfelvétel:

Amennyiben megkeresi Intézményünket, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a (www.komaromikorhaz.hu) elhelyezett elérhetőségeken léphet  kapcsolatba  az adatkezelővel. Adatkezelő minden hozzá  beérkezett e-mailt a  küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

 

4. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Tájékoztatjuk Betegeinket, hogy az1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 4.§ (2) bek. h) – m) pontjai alapján bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a közigazgatási hatóság, mint szabálysértési hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyen adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az egészségügyi jogszabályokban foglalt jogszabályon alapuló adatkezelés során adat továbbítható a háziorvos részére. A háziorvos adatkezelése során szintén köteles az EU általános adatvédelmi rendeletében foglalt kötelezettségeknek eleget tenni.

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő elektronikus információs rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technikai megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha az törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a technikai mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 1. a bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolat eszközök.

Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten a továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonság eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy intézményünk medikai rendszereket használ, továbbá az  EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) rendszerbe továbbít adatokat jogszabályi felhatalmazás alapján. Adott rendszerek üzemeltetéséért külső beszállító partnerek felelősek. A külső partnerek kötelesek az adatbiztonsági kötelezettségeknek eleget tenni.

 

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Selye János Kórház

Székhely: 2921 Komárom, Széchenyi u. 2.

Adószám: 15385176-2-11

KSH statisztikai számjel:

egyedi azonosító:      110400

Képviseli: Dr. Mézesné Dr. Lőrinczi Enikő főigazgató

 

7. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételével jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az  érintett  egészségügyi  adatairól  az  Elektronikus  Egészségügyi  Szolgáltatási  Tér  (EESZT)  felületén  is tájékozódhat. A rendszer lehetőséget biztosít, hogy az EESZT-be bekerülő adatainak hozzáférését szabályozza. Amennyiben élni kíván érintetti jogával, keresse fel az alábbi online elérhetőséget:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/eeszt

Tájékoztatáshoz való jog:

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatást.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

 • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
 • hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve profialkotást is,
 • valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. A Kérelmet a Tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartó/adatvédelmi tisztviselő részére kell benyújtani írásban.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbségét élveznek-e az érintett jogos indokaival

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetet vagy jogi személy jogainak  védelme  érdekében,  vagy  az  Unió,  illetve  valamely  tagállam  fontos  közérdekéből  lehet  kezelni.

Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egészségügyi ellátása érdekében az adatkezelés korlátozásához való érintetti jog gyakorlását az egészségügyi adatkezelés szükségességének figyelembe vételével tegye meg.

Az egészségügyi ellátásában résztvevő egészségügyi dolgozók sürgős esetben a jogszabályi kötelezettségek figyelembevételével és jogszabályi felhatalmazás alapján járnak el, amely felülírhatja az Ön érintetti joggyakorlását.

Bizonyos adatkezelési korlátozás esetén az egészségügyi dolgozók NEM tudják Önnek az egészségügyi ellátást biztosítani meghatározott személyes egészségügyi adatok hiányában.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját egészségügyi helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelésről, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profialkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amely elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profialkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profialkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beékezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem és nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett. Ha az érintett elektronikusan úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltek, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. ha érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátása, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelése által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, mindegy egy adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél:

Amennyiben Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

Név: Dr. Lórodi László,

Reé Consuting Nonprofit Kft

E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő   ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5,
Telefon: 05 1 391 1400
Fax: 07 1 391 1410
E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Honlap: http://www.naih.hu

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Selye János Kórház címére vagy elektronikusan a Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Adatkezelési tájékoztatónk elérhető nyomtatott formában a Betegfelvételi helyeken és a Kórház honlapján: www.komaromikorhaz.hu is.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) működtetője elkészítette az Önt érintő EESZT-ben történő adatkezelésről szóló tájékoztatóját „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során” címmel. Elérhető nyomtatott formában a Betegfelvételi helyeken és a kórház honlapján a www.komaromikorhaz.hu oldalon is.

 

Komárom, 2018. május 25.

Kórház

2921 Komárom, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-34/342-840
Email: titkarsag@komnet.hu
www.komaromikorhaz.hu

Akadálymentesítési nyilatkozat

 

Rendelőintézet

2900 Komárom, Beöthy Zsolt u. 4.
Telefon: +36-34/344-080
Email: titkarsag@komnet.hu
www.komaromikorhaz.hu

Brigetio Gyógyfürdő

2900 Komárom Táncsics Mihály u. 34-36
Telefon: +36-34/540-073
Email: titkarsag@komnet.hu
www.komaromikorhaz.hu

 

Please publish modules in offcanvas position.